Regulamin

korzystania ze strony LINOFLOOR.pl
oraz składania za jej pośrednictwem zapytań i zamówień

§ 1
Definicje

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób komunikacji i sprzedaży prowadzonej przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LINOFLOOR z siedzibą w Suwałkach, NIP 8441842608, za pośrednictwem Strony Internetowej www.linofloor.pl – zwanej dalej: Stroną Internetową, Sklepem Internetowym, Sklepem Stacjonarnym, Serwisem Internetowym, LINOFLOOR.pl, LINOFLOOR, Sprzedawcą, Usługodawcą, Wykonawcą, jednocześnie określa zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną, które również w ramach prowadzenia Strony Internetowej LINOFLOOR, świadczone są przez LINOFLOOR.

1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin oraz treść postanowień zasad postępowania między Klientem, a LINOFLOOR w trakcie realizacji wzajemnie podjętych umów cywilnoprawnych.

2. Sprzedawca – oznacza działalność gospodarczą podmiotu, opisanego firmą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LINOFLOOR z siedzibą w Suwałkach (16-400), ul. T. Noniewicza 42 A, NIP 8441842608, e-mail: sklep@linofloor.pl, będącego jednocześnie właścicielem Strony Internetowej oraz Sklepu Internetowego.

3. Klient / Nabywca – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa kraju, w którym siedzibę posiada LINOFLOOR (Polska), mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży towarów i usług.

4. Konsument – podmiot w osobie fizycznej, dokonującej z LINOFLOOR czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Konsumenta.

5. Przedsiębiorca – podmiot w osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa ostatecznie przyznaje zdolność prawną do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

6. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

7. Hasło Logowania – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

8. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem Logowania do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym lub na Stronie Internetowej. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

9. Konto Klienta / Panel Administracyjny Konta Klienta – oznacza indywidualnie przypisaną dla Klienta zakładkę Serwisu Internetowego LINOFLOOR, zawierającą dostęp do Panelu Administracyjnego Konta ewidencyjnego Klienta, którą to Sprzedawca udostępnił Klientowi, po uprzednim dokonania przez Klienta, czynności Rejestracji i zawierania umowy na temat sposobu świadczenia dla tego Klienta usług świadczonych przez LINOFLOOR.

10. Dni Robocze – oznacza dni tygodnia, licząc od Poniedziałku do Piątku w godzinach 10:00-18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

11. Umowa Sprzedaży – oznacza umowę kupna-sprzedaży zawartą między Klientem a Sprzedawcą na odległość i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

12. Zamówienie / Zlecenie Realizacji Usługi – oznacza umowę zamówienia i następnie realizacji usługi lub sprzedaży, zawartą między Klientem i Sprzedawcą na odległość, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

13. Dostawa – oznacza czynność faktyczną, polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, towaru określonego w Zamówieniu.

14. Dostawca / Doręczyciel / Spedytor – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy oferowanych przez niego towarów:
a)    określonego w zamówieniu Spedytora (profesjonalną firmę kurierską);
b)    Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.

15. Sklep Stacjonarny – oznacza miejsce przeznaczone do bezpośredniej obsługi Klienta LINOFLOOR, pod adresem: ul. T. Noniewicza 42 A, 16-100 Suwałki (Dom Handlowy ARKADIA w Suwałkach).

16. Towar / Zestaw / Produkt / Materiał / Artykuł / Usługa – przedmiot umowy sprzedaży towarów i usług oferowanych przez LINOFLOOR.

17. PDF / JPG / EML  – oznacza format elektronicznego zapisu danych, związanych z treścią Umowy Sprzedaży, umożliwiający Klientowi oraz Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście przez strony Umowy Sprzedaży w sposób umożliwiający im dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i ostatecznie pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w ich niezmienionej postaci.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prezentacja oferty produktów i usług LINOFLOOR w Internecie, nie stanowią oferty w rozumieniu treści art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz oznacza prezentację w postaci zaproszenia Sprzedawcy do zakupu produktów i usług, które Sprzedawca oferuje w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa oraz art. 71 Kodeksu Cywilnego (Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.)

2. Wszelkie prawa do Strony Internetowej oraz Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

3. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Strony Internetowej oraz Sklepu Internetowego, było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej oraz Sklepu Internetowego, to aktualna przeglądarka internetowa typu: Chrome, Firefox, Opera, Edge z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe z przepustowością, co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa oraz Sklep Internetowy LINOFLOOR.pl, zoptymalizowana jest również do prezentacji na urządzeniach mobilnych z systemami: Android, Windows Mobile, iOS.

4. Sprzedawca może stosować mechanizm plików cookies, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej oraz Sklepu Internetowego LINOFLOOR.pl, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej oraz Sklepu Internetowego LINOFLOOR.pl na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies”, może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej oraz Sklepu Internetowego LINOFLOOR.pl.

W przypadku zastosowania plików „cookies”, Sprzedawca powiadomi o tym odwiedzającego witryny Sprzedawcy, stosownym komunikatem w postaci wyraźnego banera informującego.

5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 6.  Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Klienta dla Sprzedawcy treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Strony Internetowej oraz Sklepu Internetowego LINOFLOOR.pl, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
W szczególności powinien stosować programy antywirusowe, które chronią jego tożsamość, podczas korzystania z sieci Internet i przede wszystkim zwracać uwagę, czy adres strony, wyświetlany jest za wykorzystaniem protokołu HTTPS, który zwyczajowo oznaczany jest też przez przeglądarki internetowe, symbolem graficznym w postaci zamkniętej kłódki (http://linofloor.nazwa.pl/2/).
Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła dostępu do Konta Klienta.

§ 3
Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia u Sprzedawcy, poprzez należące do niego Strony Internetowe oraz Sklep Internetowy LINOFLOOR.pl

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu (Logowanie / Twoje Konto / Konto / symbolem graficznym w formie osoby) i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy, poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. W trakcie Rejestracji, Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@linofloor.pl

7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji na Stronie Internetowej oraz Sklepie Internetowym LINOFLOOR.pl. Z powyższą chwilą, zawarta zostaje też umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, przez serwis Internetowy LINOFLOOR.pl, poprzez co, Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywanie zmian podanych podczas Rejestracji danych lub zamówień towarów i usług u Sprzedawcy.

§ 4
Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu, nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży (art. 71 KC).

2. Klient, za wyłączeniem okresów obejmujących przerwy techniczne Strony Internetowej oraz Sklepu Internetowego LINOFLOOR.pl, może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej oraz Sklepu Internetowego LINOFLOOR.pl, kompletuje zamówienie wybierając towar lub usługę, którą jest zainteresowany. Dodanie towaru i usług do zamówienia następuje przez wybór polecenia DO KOSZYKA, DODAJ DO KOSZYKA, symbole + lub , znajdującym się zwyczajowo przy opisie towaru i usługi prezentowanej na Stronie Internetowej oraz Sklepie Internetowym LINOFLOOR.pl. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w KOSZYKU sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej oraz Sklepie Internetowym LINOFLOOR.pl, przycisk KUPUJĘ I PŁACĘ. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży Zamówienia.

4. Złożenie Zamówienia, stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży towarów lub usług będących przedmiotem Zamówienia.

Przy powyższym:

a) w przypadku towarów wycenionych i jednoznacznie zaoferowanych do sprzedaży, zwyczajowo równoznaczne jest to z zawarciem umowy kupna sprzedaży i płatnością w wybranej przez Klienta formie (przelewem zwykłym, elektronicznym lub za pobraniem).

b) w przypadku usług niewycenionych jednoznacznie, zwyczajowo wiąże się tą czynność z rozpoczęciem przygotowań do zawarcia umowy realizacji zlecenia usługi.

5. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informacje z potwierdzeniem przyjęcia do ewidencji złożonego zamówienia.

6. Sprzedawca potwierdza Klientowi warunki sprzedaży towarów i usług, przesyłając je Klientowi w formie pliku PDF / JPG / EML na adres poczty elektronicznej Klienta.

7. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy, o przyjęciu oferty i z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę ustalonej wzajemnie z Klientem kwoty stanowiącej wartość zamówienia, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży towarów lub usług.

§ 5
Płatności

1. O ile nie zostanie wyraźnie oznaczone inaczej, to ceny na Stronie Internetowej oraz Sklepie Internetowym LINOFLOOR.pl, zamieszczone przy danym towarze lub usłudze, stanowią ceny brutto, przy tym zawierają informacji odnośnie szacowanych kosztów ich dostawy lub realizacji, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zamierzoną Umową Sprzedaży.

Klient ostatecznie będzie poinformowany o kosztach całkowitych realizacji zamówienia związanego z Umową Sprzedaży towarów lub usług, przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.
W razie wątpliwości, przyjmuje się domyślnie, że towary określone są w kosztach ich dostawy w zakładce „KOSZYK”, zaś usługi wymagają potwierdzenia kosztów ich ostatecznej realizacji.
Niezależnie od powyższego, obie strony zamierzonej transakcji, obejmują postanowienia regulacji określonych w art. 5 oraz art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Art. 5. Nadużycie prawa podmiotowego
Dz.U.2020.0.1740 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Art. 71. Zaproszenie do zawarcia umowy
Dz.U.2020.0.1740 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary i usługi:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi, przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b)   elektroniczny przelew bankowy, poprzez zewnętrzny system płatności PayU obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu lub Przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. oraz PayPro SA, również posiadające swoje siedziby w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta);

c) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);

d) gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przekazaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś towar wydany zostanie w Sklepie Stacjonarnym Sprzedawcy);

3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu, o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży.

4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i poinformuje o nim Klienta w sposób dotychczas przyjętej z Klientem drogi korespondencji/komunikacji.

Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca poinformuje Klienta w sposób dotychczas przyjętej z Klientem drogi korespondencji/komunikacji, o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6
Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar będący przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.

3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia.

4. Termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej oraz Sklepie Internetowym LINOFLOOR.pl, liczony jest w Dniach Roboczych od chwili finalizacji zamówienia.

5. W wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”, termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej oraz Sklepie Internetowym LINOFLOOR.pl, liczony jest w dniach roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży

6. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w Zamówieniu.

7. W dniu wysłania towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru towaru), przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

8. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju.
W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo oraz obowiązek zażądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

9. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru. Odbioru można dokonać w Sklepie Stacjonarnym Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej oraz Sklepie Internetowym LINOFLOOR.pl i po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru. Ustaleń w danym zakresie, dokonuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

10. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki paragon, albo fakturę VAT obejmującą opis przedmiotu i sposobu dostawy zamówienia.

11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do LINOFLOOR, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt ponownej dostawy.

§ 7
Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia dostawę towaru lub usług pozbawionych wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli towar lub usługa ma wadę, Klient może:

a)    złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar lub ponowi wadliwą usługę na wolne od wad albo wady usunie. Rozwiązanie to nie ma zastosowania, jeżeli towar lub usługa, podlegały już wymienianie lub naprawieniu przez Sprzedawcę, albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru lub usługi na wolne od wad lub usunięcia wad,

b) żądać wymiany towaru lub usług wadliwych, na wolne od wad albo usunięcia ich wad. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar lub wadliwą usługę na wolne od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby poniesienie nadmiernych kosztów po stronie samego Sprzedawcy. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Sprzedawcy opis i zdjęcia wskazujące wady, a w przypadku wad produktu, również sam produkt. W wypadku Klienta będącego Konsumentem, koszt dostarczenia produktu do Sprzedawcy, pokrywa Sprzedawca.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru / usługi Klientowi.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru / usługi na wolne od wad, przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady towaru/usługi. Jeżeli Klient żądał wymiany towaru /usługi na wolne od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru/usługi lub usunięcia wady.

5. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem 1 roku od dnia dostawy.

6. Klient będący Przedsiębiorcą, traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie. Jeśli wada wyszła na jaw później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.

7. Sprzedawca umożliwia Klientowi będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, ul. Żelazna 9 lok. 1U, 15-297 Białystok, www.bialystok.wiih.gov.pl.

§ 8
Reklamacja

1. Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży towaru lub usług, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sklepu Stacjonarnego Sprzedawcy.

2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji towaru lub reklamacji związanej z realizacją umowy sprzedaży towaru lub usługi zgłoszonej przez Klienta.

3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@linofloor.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym, Klient winien zawrzeć zwięzły opis przyczynowo-skutkowy zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 9
Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę są objęte gwarancją udzieloną przez producenta, bądź dystrybutora takiego towaru.

2. W wypadku towarów pozbawionych gwarancji, informacja dotycząca istnienia i treści braku takiej gwarancji, jest każdorazowo i wyraźnie prezentowana w opisie towaru na Stronie Internetowej oraz Sklepie Internetowym LINOFLOOR.pl

§ 10
Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży Towaru, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

W przypadku Zawarcia Umowy Realizacji Usług, Klient niezależnie od swej formy prawnej (Konsument, czy też Przedsiębiorca), może odstąpić od realizacji umowy realizacji zlecenia nie później, jak przed czasem dokonaniem wpłaty zadatku lub przedpłaty na rzecz rozpoczęcie realizacji zamierzonej usługi.

2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta.

Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.
Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: sklep@linofloor.pl
Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej oraz Sklepie Internetowym LINOFLOOR.pl pod adresem: Formularz odstąpienia.

Do zachowania terminu wystarczy, że przed upływem 14-tego dnia, Klient dostarczy Sprzedawcy swoje oświadczenie w formie pisemnej.

Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem adresu korespondencyjnego Sprzedawcy: sklep@linofloor.pl

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta, jest ona uważana za niezawartą.

4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwrotu towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży.
 Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

8. W wypadku odstąpienia, Klient będący Konsumentem, ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

9. Jeśli ze względu na swój charakter, towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu w opisie rzeczy możliwej do zakupu, poprzez opis na Stronie Internetowej oraz Sklepie Internetowym LINOFLOOR.pl

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument pisemnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Uwaga: W przypadku zamówienia artykułów przygotowywanych na wymiar, traci się prawo do zwrotu bez podania przyczyny podczas realizacji zakupu na odległość, stąd też należy rozważyć wszelkie wątpliwości zakupu, jeszcze przed złożeniem zamówienia.

§ 11
Usługi nieodpłatne

1.  Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
a)    Formularz Kontaktowy,
b)    Newsletter,
c)    Negocjacje cenowe / Wyceny,
d)    Prowadzenie Konta Klienta,
e)    Zamieszczanie opinii na Stronie Internetowej oraz Sklepie Internetowym LINOFLOOR.pl.

2. Usługi wskazane w punkcie poprzedzającym, świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów, poprzez komunikat na wskazany przez Klientów adres e-mail.
Postanowienie to, dotyczy wyłącznie Klientów objętych terminem wykonawczym lub terminem sprzedaż w okresie wykonywanej zmiany postanowień Regulaminu.

4. Usługa Formularz Kontaktowy, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej oraz Sklepie Internetowym LINOFLOOR.pl wiadomości do Sprzedawcy.

5.  Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz Kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej oraz Sklepie Internetowym LINOFLOOR.pl. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie potwierdzenie od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym.

Z powyższą chwilą, zawarta zostaje umowa o świadczeniu drogą elektroniczną usługi Newsletter.
Klient może również podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.

7.  Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

8.  Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera: informację o Nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

9.  Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a, przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

10. Usługa nieodpłatna „Negocjuj cenę / Wycena”, polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom wysłanie przez tych Klientów zapytań cenowych, które stają się wiążące w chwili, gdy Sprzedawca, wyraźnie je potwierdzi w drodze przyjętej pisemnej komunikacji z Klientem, a w szczególności po opłaceniu zadatku opisanego fakturą pro forma Sprzedawcy.

11. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Poleć znajomemu, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń wybranych produktów znajomym Klienta.

12. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego Panelu Administracyjnego Konta Klienta w celu użytkowania go na Stronie Internetowej oraz Sklepie Internetowym LINOFLOOR.pl, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

13.  Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

14.  Usługa zamieszczania indywidualnych opinii Klienta na temat towarów i usług Sprzedawcy, udostępniona jest na Stronie Internetowej oraz Sklepie Internetowym LINOFLOOR.pl, Klientom posiadającym Konto Klienta. Rezygnacja z usługi zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.

15.  Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku: działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów; naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych będzie uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej oraz Sklepu Internetowego LINOFLOOR.pl lub innymi działaniami hackerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta, o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 12
Odpowiedzialności

1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

2. Klient oświadcza, że:

a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;

b) umieszczenie oraz udostępnienie danych osobowych w ramach usług LINOFLOOR, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Klient nie jest uprawniony do:

a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w Regulaminie, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w Regulaminie, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §13 Regulaminu.

5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w Regulaminie, treści które mogłyby w szczególności:

a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;

e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §13 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w Regulaminie, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

§ 13
Naruszenie praw

1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, powinien on powiadomić Sprzedawcę o takim potencjalnym naruszeniu.

2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej oraz Sklepu Internetowego LINOFLOOR.pl, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 14
RODO / Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

5. Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.

9. W przypadku, gdy:
a) Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

b) gdy Klient wybierze płatność poprzez system Przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327), przy ul. Kanclerska 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513 oraz spółce PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (60-327 ), przy ul. Kanclerska 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935.

10. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system ratalny „eRaty Santander Consumer Bank”, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 42C), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040562.

11. Sprzedawca za wyraźną i dobrowolną zgodą Klienta, może przekazać dane osobowe Klienta firmie Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, w celu przesłania, przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na adres e-mail Klienta ankiety służącej uzyskaniu od Klienta opinii na temat transakcji dokonywanej przez Klienta w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

§ 15
Rozwiązanie umowy

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 16
Promocje i rabaty

1. Wszelkie okazje i promocje skierowane są w pierwszej kolejności do osób znajdujących się w grupie użytkowników i znajomych stron społecznościowych oraz internetowych LINOFLOOR.pl.

2. Okazje i promocje, które zawierają w sobie przedmiot zaoferowania LINOFLOOR.pl w postaci dodatkowego produktu lub rabatu dla osób zamawiających produkty lub usługi w LINOFLOOR.pl, oferowane są do wyczerpania asortymentu lub zaoferowania objętego taką okazją lub promocją i na zasadach jednoznacznie określonych przy takich okazjach lub promocjach.
Niezależnie też od powyższego, wszelkie okazje i promocje, wymagają uprzedniego wzajemnego potwierdzenia ich aktualności, np. podczas składania zamówienia związanego z taką okazją lub promocją.

3. Komentarze i reakcje użytkowników odbiegające od ustalonych reguł zaoferowania przedmiotu okazji – promocji stricte, mogą zostać usunięte przez LINOFLOOR.pl, jako treść niemerytorycznie związana z oferowaną okazją lub promocją.

4. Osoby biorące udział w oferowanych okazjach i promocjach, winny posiadać zdolność prawną lub zgodę , co najmniej jednego z opiekunów prawnych do udziału w takich wydarzeniach.

5. W chwili wystąpienia przesłanki na okoliczność, o której mowa w art. 5 Kodeksu Cywilnego, LINOFLOOR.pl zastrzega sobie prawo wstrzymania w każdej chwili swojego zaoferowania okazyjno-promocyjnego.

6. Wszelkie okazje lub promocje oferowane przez LINOFLOOR.pl, nie mają charakteru oferty handlowej (art. 71 KC), zaś wszelkie wątpliwości związane z promocją lub okazją oferowaną przez LINOFLOOR.pl, rozpatrywane są w sądzie właściwym dla siedziby LINOFLOOR.pl.

7. Pozostałe zagadnienia natury zasad oferowania usług przez LINOFLOOR.pl, wraz ze sposobem kontaktu i odwoływania się, opisane są w „Regulamin korzystania ze strony i usług LINOFLOOR.pl.”, znajdującym się na stronie https://linofloor.pl/regulamin/

§ 17
Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej oraz Sklepu Internetowego LINOFLOOR.pl

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów.
Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

Sprzedawca informuje, że pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami Regulaminu.

6. Regulamin wraz z późniejszymi ewentualnymi jego zmianami, wchodzi w życie z dniem 10.01.2017 r.

§ 18
Załączniki